Regulamin Sklepu Pasjomatka.pl

Regulamin obowiązujący od dnia 01.08.2018r

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.pasjomatka.pl prowadzony jest przez F.H.U.MITI, z siedzibą w Tarnowskich Górach ul.Panoramiczna 17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającej numer NIP 645-214-16-99 oraz numer REGON 243280936, posiadający rachunek bankowy w ING Bank Śląski o nr 64-1050-1386-1000-0091- 3571-1647
Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy: 42-612 Tarnowskie Góry ul.Panoramiczna 17
2) adres poczty elektronicznej: kontakt@pasjomatka.pl
3) numer telefonu: 694169419: czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1) Sprzedawcy – rozumie się przez to F.H.U.MITI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającej NIP 645-214-16-99 oraz numer REGON 243280936
2) Sklepie internetowym – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.pasjomatka.pl
3) Kliencie – rozumie się przez to:
a) osobę fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych,
b) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną,
które korzystają ze Sklepu internetowego, w szczególności, które na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składają zamówienie
4) Konsumencie – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym
5) Towarach – rozumie się przez to produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego, prezentowane pod adresem internetowym Sklepu internetowego
6) Dniach roboczych – rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
7) Czasie realizacji zamówienia – rozumie się przez to liczbie dni roboczych, w przeciągu których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony Towar podmiotowi odpowiedzialnemu za ich dostarczenie w celu dostarczenia Towaru Klientowi oraz dostarczy zamówiony Towar za pośrednictwem w/w podmiotu na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
8) Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierające: rodzaj i ilość Towaru, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce dostarczenia Towaru oraz dane Klienta określone w niniejszym Regulaminie, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów wskazanych w zamówieniu.
9) Rzecz nieprefabrykowana- rozumie się przez to rzecz wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta lub służącą zaspokojenie jego zindywidualizowanych potrzeb.
10) Zamówienie spersonalizowane – rozumie się przez to nadanieproduktowi cech indywidualnych, przez co rozumie się naniesienie tekstu, imienia, daty za pomocą techniki grawerowania/druku , które powodują, że dany produkt ma charakter bardzo indywidualny, zgodny z potrzebami danego klienta.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady realizacji tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
4. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są nowe.
5. Korzystanie ze Sklepu internetowego, a szczególności składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego, wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, w szczególności komputera lub innego urządzenia multimedialnego posiadającego taki dostęp
b) posiadanie przeglądarki internetowej:
Internet Explorer lub
Mozilla Firefox lub
Google Chrome lub
innej popularnej przeglądarki internetowej
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1600×900
6. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych oraz zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Internetu (patrz Polityka Prywatności i Pliki Cookies)
7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest:
a) korzystać ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami, a ponadto w sposób niezakłócających jego funkcjonowania
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
c) niepodejmowania działań zmierzających lub polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej.

§2 Rejestracja i logowanie Klienta w Sklepie Internetowym

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientowi założenia oraz korzystania na stronie internetowej Sklepu Internetowego z Konta Klienta.
2. Usługa, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Sklep internetowy po dokonaniu przez Klienta czynności zalogowania się.
3. Dokonanie przez Klienta rejestracji celem założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Przeglądanie przez Klienta Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz składanie zamówień na Towary nie wymaga posiadania przez Klienta Konta Klienta.
5. Posiadanie przez Klienta Konta Klienta umożliwia mu dodatkowo korzystanie z następujących funkcjonalności:
a) Edycję oraz weryfikację swoich danych
b) Podejrzenie aktualnych oraz poprzednich zamówień
c) Realizację zamówień w sklepie
6. Założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga dokonania przez Klienta następujących czynności:
a) Założenia konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
b) Potwierdzenie adresu e-mail
7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego w ramach procedury zakładania Konta Klienta danych osobowych, które zostały oznaczone w toku tej procedury jako obligatoryjne jest dobrowolne, przy czym niezbędne do założenia Konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności. Podanie danych osobowych, które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
8. Założenie przez Klienta Konta Klienta wymaga zapoznania się przez Klienta i zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych podczas procedury zakładania Konta Klienta opisanej w niniejszym paragrafie
9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie ………………………………
10. Po zakończeniu procedury założenia Konta Klienta, Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta Klienta poprzez podanie wskazanego podczas procedury zakładania Konta Klienta adresu poczty elektronicznej oraz hasła.
11. Usługi w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta w każdym czasie bez konieczności wskazywania przyczyny wypowiedzenia oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o wypowiedzeniu może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@pasjomatka.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w §1 ust. 1 pkt 1) niniejszego Regulaminu. Oświadczenie takie winno wskazywać adres poczty elektronicznej, o którym mowa w §2 ust. 10 niniejszego Regulaminu. Żądanie usunięcia Konta Klienta traktowane jest jako wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta.
13. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny wypowiedzenia uznaje się:
1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich
2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
3) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej.
14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta może być złożone przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta.
15. W przypadku wygaśnięcia umowy o świadczenie usług w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na skutek wypowiedzenia tej umowy przez którąkolwiek ze stron lub w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta za porozumieniem stron Konto Klienta zostanie usunięte, a Klient utraci dostęp do Konta Klienta.

§ 3 Zamówienia

1. Dokonanie zakupu Towaru od Sprzedawcy w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez złożenia przez Klienta zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.pasjomatka.pl
3. Przeprowadzenie i zakończenie procedury składania zamówień wymaga zapoznania się przez Klienta i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co potwierdzane jest przez Klienta przed zakończeniem procedury składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Niezaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu w trakcie procedury składania zamówienia uniemożliwia dokonanie przez Klienta zakupu Towarów pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Przeprowadzenie i zakończenie procedury składania zamówienia wymaga podania przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia znajdującym się na stronie internetowej Sklepu internetowego oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych przez Klienta podczas składania. Klient przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego w ramach procedury składania zamówienia danych osobowych, które zostały oznaczone w toku tej procedury jako obligatoryjne jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych, które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.pasjomatka.pl skompletować swoje zamówienie w sposób wskazany w §3 ust. 6 niniejszego Regulaminu, wybrać adres dostawy Towaru, sposób dostawy, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty ceny.
6. Kompletowanie przez Klienta zamówienia następuje poprzez korzystanie z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy Towarze Klient dokonuje wyboru Towaru zgodnie z jego opisem i ceną uwidocznionym na stronie Sklepu internetowego, wybiera rozmiar, kolor, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach oraz ilość sztuk Towaru. Po naciśnięciu na przycisk „Realizuj zamówienie”, Klient przechodzi do Podsumowania Zakupów wybiera adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia. Klient może również do zamówienia dołączyć komentarz dla Sprzedawcy dotyczący składanego zamówienia (np.odnośnie indywidualizacji produktów), korzystając w tym zakresie ze specjalnego pola.
7. W formularzu zamówienia Klient wskazuje:
1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta;
3) dane odbiorcy Towaru oraz adres, na który ma być dostarczony Towar;
4) NIP (opcjonalnie)
8. Klient, który posiada Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego w sposób określony w §2 ust. 10 niniejszego Regulaminu.

9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia (sumie zamówienia), która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia w sposób i w miejsce wskazane w zamówieniu, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym bezpośrednio przed zatwierdzeniem i złożeniem zamówienia, jak i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Wartość zamówienia (suma zamówienia) stanowi całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić w związku z zamówieniem towaru, obejmujące należne podatki oraz koszty dostarczenia Towaru w sposób i w miejsce wskazane w zamówieniu.
10. W trakcie procedury składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, adresu dostawy Towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. Modyfikacja możliwa jest aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
11. Do złożenia zamówienia dochodzi po skompletowaniu zamówienia, wybraniu adresu dostawy, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia, w momencie naciśnięcia przez Klienta przycisku „Potwierdzam zakup. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
12. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru wskazanego w treści zamówienia w ilości w nim określonej.
13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta podczas procedury składania zamówień w formularzu zamówienia lub podczas zakładania Konta Klienta, jeżeli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, do którego zostaną dołączone utrwalone w formie nieedytowalnego, możliwego do wielokrotnego otwarcia pliku PDF załączniki w postaci:
a) niniejszego Regulaminu,
b) pouczenia o prawie odstąpienia od umowy,
c) wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy
d) informację o braku możliwości odstąpienia od umowy w przypadku produktów wyprodukowanych wg specyfikacji klienta
Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.
16. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta podczas procedury składania zamówień w formularzu zamówienia lub podczas zakładania Konta Klienta, jeżeli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
17. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w §3 ust. 16 niniejszego Regulaminu nastąpi w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia Klienta. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego następnego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia przez Klienta
18. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zawarcie pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą umowy sprzedaży Towaru wskazanego w zamówieniu oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji za cenę wskazaną w zamówieniu oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
19. Potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, nr 827), udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej w §3 ust. 16 niniejszego Regulaminu wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami utrwalonymi w formie nieedytowalnego, możliwego do wielokrotnego otwarcia pliku PDF w postaci:
a) niniejszego Regulaminu,
b) pouczenia o prawie odstąpienia od umowy,
c) wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy
d) informację o braku możliwości odstąpienia od umowy w przypadku produktów wyprodukowanych wg specyfikacji klienta.

20. Odmowa realizacji zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia między innymi gdy:
a) Klient podał niekompletne dane, jeżeli uniemożliwiają one realizację zamówienia
b) Klient podał nieprawdziwe lub budzące wątpliwość dane, w tym dotyczące jego zdolności do czynności prawnych
c) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

Klient zostanie poinformowany o przyczynach odmowy przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta podczas procedury składania zamówień w formularzu zamówienia lub podczas zakładania Konta Klienta, jeżeli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.
21. Jeżeli po złożeniu przez Klienta zamówienia okaże się, że realizacja zamówienia w części lub w całości nie jest możliwa w czasie przewidzianym na realizację tego zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tej okoliczności Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany podczas procedury składania zamówienia lub wskazany przy procedurze zakładania Konta Klienta, jeżeli zamówienie zostało złożone przy wykorzystaniu Konta Klienta. Sprzedawca informuje ponadto Klienta o najbliższym możliwym terminie realizacji takiego zamówienia. Klient w takim przypadku jest uprawniony do:
a) anulowania zamówienia w części, której realizacja nie jest możliwa w w/w terminie
b) anulowania zamówienia w całości, w tym także w przypadku gdy zamówienie nie jest możliwe do realizacji w w/w terminie jedynie w części
c) wyrażenia zgody na realizację zamówienia we wskazanym przez Sprzedawcę nowym terminie.
22. Oświadczenia Klienta wskazane w §3 ust. 21 lit. a), b), c) niniejszego Regulaminu mogą być złożone Sprzedawcy zgodnie z wyborem Klienta albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : kontakt@pasjomatka.pl albo w formie pisemnej na adres wskazany w §1 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu. Klient nie ponosi żadnych kosztów z tytułu anulowania zamówienia.
23. W przypadku wskazanym w §3 ust. 21 lit. a) niniejszego Regulaminu zamówienie realizowane jest w części, która nie została przez Klienta anulowana.
24. Po otrzymaniu przez Klienta oświadczeń wskazanych w §3 ust. 21 lit a) lub b) lub c) niniejszego Regulaminu Sprzedawca przesyła Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany podczas procedury składania zamówienia lub wskazany przy procedurze zakładania Konta Klienta, jeżeli zamówienie zostało złożone przy wykorzystaniu Konta Klienta:
a) w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia wskazanego w 3 ust. 21 lit. b) niniejszego Regulaminu – potwierdzenie anulowania zamówienia w całości
b) w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia wskazanego w 3 ust. 21 lit. a) niniejszego Regulaminu – potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji uwzględniające częściowe anulowanie zamówienia, do którego stosuje się postanowienia §3 ust. 16 – 20 niniejszego Regulaminu
c) w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia wskazanego w 3 ust. 21 lit. c) niniejszego Regulaminu – potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji uwzględniające zmianę terminu realizacji zamówienia, do którego stosuje się postanowienia §3 ust. 16 – 20 niniejszego Regulaminu.
25. W przypadku anulowania zamówienia w części lub w całości, w przypadku wskazanym w §3 ust. 21 lit. a) i b) niniejszego Regulaminu, jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z decyzją Klienta w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
26. Niezależnie od postanowień §3 ust. 21 do ust. 25 niniejszego Regulaminu Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany podczas procedury składania zamówienia lub wskazany przy procedurze zakładania Konta Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie Klienta o anulowaniu zamówienia może być złożone Sprzedawcy zgodnie z wyborem Klienta albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : kontakt@pasjomatka.pl albo w formie pisemnej na adres wskazany w §1 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu. Klient nie ponosi żadnych kosztów z tytułu anulowania zamówienia
27. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 4 Ceny Towarów

1. Wszystkie ceny Towarów wskazywane na stronie internetowej Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich (PLN)
2. Ceny Towarów wskazywane na stronie internetowej Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru.
3. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Koszty te uwzględniane są w całkowitej wartości (sumie) zamówienia. Całkowita wartość (suma) zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia w sposób wybrany przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.
5. Informacje o cenie Towarów, cechach Towarów oraz istotnych (głównych) właściwościach Towaru zamieszczone są przy prezentowanym Towarze na stronie internetowej Sklepu internetowego.
6. Za wiążącą i ostateczną cenę Towaru zarówno dla Klienta jak i Sprzedawcy uznaje się cenę Towaru wskazaną w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7. Ceny Towarów wskazane na stronie internetowej Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu danego zamówienia.
8. Ceny Towarów wskazywane na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na złożone zamówienia przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony Towar oraz opłat za dostawę zamówionego Towaru

1. Kwota ceny za zamówiony Towar oraz koszty dostawy Towaru w sposób i miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu uiszczana jest przed odbiorem zamówionego Towaru (z góry) w jeden z następujących sposobów:
a) przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub elektroniczną kartą kredytową, za pośrednictwem systemu Przelewy24, lub
b) przelewem zwykłym w formie przedpłaty na rachunek Sprzedawcy

2. Kwota ceny za zamówiony Towar oraz koszty dostawy Towaru w sposób i miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu uiszczana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 64 1050 1386 1000 0091 3571 1647 w Banku ING Bank śląski
3. Klient powinien uiścić cenę za zamówiony Towar oraz koszty dostawy Towaru w sposób i do miejsca wskazanego przez Klienta w ciągu 3dni od otrzymania od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 ust. 16 niniejszego Regulaminu.
4. Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24 oferowanego przez PayPro S.A. ul.Kanclerska 15 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod www.przelewy24.pl
5. Aktualne możliwe sposoby płatności elektronicznych określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Formy płatności”.

§ 6 Sposób realizacji zamówień

1. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres znajdujący się tylko i wyłączni na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem:
a) firm kurierskich: DPD, GLS
b) Poczty Polskiej Spółka Akcyjna
c) Paczka w RUCH-u
zgodnie z wyborem Klienta, wg aktualnego cennika w/w przewoźników. Aktualne koszty wysyłki umieszczone są w zakładce „Opcje i koszty dostawy”
3. Dostarczenie towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób i na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne. Koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient, z wyjątkiem gdy wartość zamówienia jest równe lub przekracza kwotę 250zł, wówczas koszty wysyłki pokrywa sprzedawca.

4. Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze. W przypadku gdy Klient może odebrać Towar wyłącznie w określone dni lub godziny winien w/w okoliczność wskazać Sprzedawcy podczas procedury składania zamówienia wypełniając pole przeznaczone na zostawienie wiadomości dla Sprzedawcy.
5. Przy każdym produkcie dostępnym w Sklepie internetowym w okienku 'Dostępność produktu’, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania Towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki podmiotowi, któremu powierzono dostarczenie zamówienia do momentu doręczenia.
6. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę płatności pełnej kwoty ceny za zamówiony Towar i kosztów dostawy Towaru przez co rozumie się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, z czego od 2 do 3 dni roboczych przeznaczone są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki podmiotowi, któremu powierzono dostarczenie Towaru, a 1-2 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez w/w podmiot Klientowi na wskazany przez niego w zamówieniu adres dostawy.
7. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane Klientowi wraz z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą VAT lub paragonem fiskalnym obejmującymi przedmiot zamówienia.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość w rozumieniu przepisów w/w ustawy, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.
2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Towar w posiadanie. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną prze niego inną osobę niż przewoźnik ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być wysłane np. przez wysłanie pisma pocztą na adres: 42-612 Tarnowskie Góry ul.Panoramiczna 17 lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pasjomatka.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem w/w przed upływem 14 – dniowego terminu na adres: 42-612 Tarnowskie Góry ul.Panoramiczna 17
9. Konsument zobowiązany jest ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, przy czym jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawca o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie na adres 42-612 Tarnowskie Góry ul.Panoramiczna 17 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@pasjomatka.pl
3. Wskazane jest by zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności następujące dane:
a) imię i nazwisko uprawnionego,
b) adres do korespondencji,
c) adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgodnie z wolą Klienta będzie odpowiedź na reklamacje winna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej,
d) datę nabycia towaru od Sprzedawcy,
e) rodzaj reklamowanego Towaru,
f) opis wady reklamowanego Towaru oraz datę i okoliczności jej stwierdzenia,
g) żądanie Klienta w odniesieniu do zgłoszonych wad,
h) wybrany przez Klienta sposób poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
4. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient winien dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (np. kopia lub skan faktury VAT, kopia lub skan paragonu, kopia lub skan dowodu uiszczenia ceny na rzecz Sprzedawcy lub inny dowód).
5. Klientowi przysługują uprawnienia z zakresu rękojmi na zasadach i w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do miejsca wskazanego w §1 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę zgodnie ze sposobem wskazanym w zgłoszeniu reklamacji, a jeżeli takiego sposobu Klient nie wskaże, Sprzedawca poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji przy wykorzystaniu podanych przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym danych adresowych.
8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pasjomatka.pl
b) telefonicznie, dzwoniąc na numer 694-169-419, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
9. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności:
a) wskazanie przedmiotu reklamacji (opis sprawy, której dotyczy składana reklamacja)
b) adres do korespondencji,
c) adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli zgodnie z wolą Klienta będzie odpowiedź na reklamacje winna zostać dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej,
d) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
10. Rozpatrzenie reklamacji, o której mowa w §8 ust. 9 niniejszego Regulaminu oraz udzielnie odpowiedzi o wyniku jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
11. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, które uniemożliwiają jej rozpatrzenie, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) uprawniony jest do zwrócenia się do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
c) uprawniony jest do zwrócenia się o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub też wszczęcie postępowania przed sądem polubownym do instytucji, przedmiotem działania których jest prowadzenie postępowania mediacyjnego i/lub sądownictwo polubowne.
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.
3. W celu wszczęcia postępowania, o którym mowa w §9 ust. lit. a) lub lit. b) niniejszego paragrafu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania: wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214 z późn. zm.).
5. Zasady organizacji i działania innych instytucji, które zajmują się prowadzeniem postępowania mediacyjnego lub sądownictwem polubownym, określane są indywidualnie przez te instytucje.
6. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
c) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Klient będący Konsumentem może ponadto uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą świadczoną przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich, których adresy udostępnione są m.in. na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

§ 10 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie zakładania konta Klienta lub składania zamówienia są przetwarzane przez F.H.U. MITI, z siedzibą 42-612 Tarnowskie Góry ul.Panoramiczna 17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającej NIP 645-214-16-99 oraz numer REGON 243280936
2. Niezbędnym elementem procedury zakładania Konta Klienta i złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta tych danych osobowych Klienta, które zostały oznaczone jako obligatoryjne, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas zakładania Konta Klienta i składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne oraz nieobligatoryjne jest dobrowolne.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury zakładania Konta Klienta i składania zamówienia.
4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów oraz podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji zapłaty ceny. Ilość i rodzaj przekazywanych danych osobowych ograniczona jest wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Klient ma także prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem wskazanym w §1 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu lub adresem poczty elektronicznej wskazanym w §1 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
6. Klientowi przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
7. Sprzedawca jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z serwis internetowy administrowany przez Sprzedawcę) podczas przeglądania w/w serwisu, i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z w/w serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
9. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z serwisu wskazanego w §10 ust. 8 niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z w/w serwisu, dostosowywanie stron serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach serwisu.
10. Pliki cookies są wykorzystywane w serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości serwisu wskazanego w §10 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
11. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości serwisu wskazanego w §10 ust. 8 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z serwisu, wskazanego w §10 ust. 8 niniejszego Regulaminu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a nawet w pewnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron serwisu, wskazanego w §10 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
12. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. Informacje i cenniki dotyczące Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
3. Niniejszy Regulamin nie ogranicza ani nie wyłącza żadnych praw Klientów wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin sklepu” oraz w siedzibie Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Sklepu internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O treści zmian niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego informacji o zmianie niniejszego Regulaminu wraz ze wskazaniem zmian. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie widoczne na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
6. Klienci posiadający Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie niniejszego Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany podczas procedury zakładania Konta Klienta informacji o zmianie niniejszego Regulaminu wraz ze wskazaniem zmian w tym Regulaminie. Poinformowanie takiego Klienta o zmianie niniejszego Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie danej zmiany Regulaminu.
7. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę wraz z informacją o zmianie niniejszego Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
8. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który posiada Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie złoży Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.
9. Zmiana niniejszego Regulaminu nie ma zastosowania do umów oraz zamówień zawartych (złożonych) przed datą wejścia w życie takiej zmiany.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
11. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
a) Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
b) wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018r i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia oraz zamówień złożonych od tego dnia.

Załącznik nr 1
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Tomasz Murzyn prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. MITI , adres poczty elektronicznej (adres e-mail): kontakt@pasjomaatka.pl numer telefonu 694-169-419 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres 42-612 Tarnowskie Góry ul.Panoraamiczna 17 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Tomasz Murzyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.MITI adres poczty elektronicznej: kontakt@pasjomatka.pl, numer telefonu 694-169-419
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
Lp. Nazwa Symbol /rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto
1.
2.
3.
4.
5.

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
data
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Imię i nazwisko
Adres konsumenta(-ów)

Adres
Oświadczam, że wpłacone przeze mnie(*) / przez nas (*) środki finansowe winny zostać zwrócone na następujący rachunek bankowy w ………………………………………………………
o numerze:

Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.